[The Graph] Truy vấn The Graph

[The Graph] Truy vấn The Graph

Với đồ thị con được triển khai, hãy truy cập Graph Explorer để mở giao diện GraphiQL nơi bạn có thể khám phá API GraphQL được triển khai cho đồ thị con bằng cách đưa ra các truy vấn và xem lược đồ.

Ví dụ được cung cấp bên dưới, nhưng vui lòng xem API truy vấn để có tài liệu tham khảo đầy đủ về cách truy vấn các thực thể của đồ thị con.

Thí dụ

Truy vấn này liệt kê tất cả các bộ đếm mà ánh xạ của chúng tôi đã tạo. Vì chúng tôi chỉ tạo một, kết quả sẽ chỉ chứa một của chúng tôi default-counter:

{
  counters {
    id
    value
  }
}

Sử dụng Trình khám phá Đồ thị

Graph Explorer và sân chơi GraphQL của nó là một cách hữu ích để khám phá và truy vấn các đồ thị con đã triển khai trên dịch vụ được lưu trữ.

Dưới đây là chi tiết một số tính năng chính: Sân chơi khám phá

J

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.