Di chuyển tính thanh khoản và mã thông báo $ DEGO vào Chuỗi thông minh Binance

Di chuyển tính thanh khoản và mã thông báo $ DEGO vào Chuỗi thông minh Binance

Quá trình di chuyển thanh khoản

1. Chúng tôi sẽ rút lại khoảng. 50% mã thông báo DEGO / ETH LP từ địa chỉ 0x20… .D735 và phần thanh khoản này hiện có giá trị là $ 5,924,123 USD. [ Kiểm tra ]

Quy trình di chuyển tài sản nhóm cổ tức

Các mã thông báo DEGO trên địa chỉ Nhóm cổ tức của 0xEA… .7722 tại Ethereum cũng sẽ được chuyển sang BSC.

Về DEGO

DEGO đã tạo ra cơ sở hạ tầng và giao thức NFT + DeFi chuỗi chéo, khám phá việc triển khai chức năng tài chính của NFT, bao gồm các ứng dụng tạo, giao dịch, đấu giá và DeFi của NFT.

Henry Sun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.